小学六年级语文下册期末复习:词语积累(文件编号:21030729)

关注微信公众号:cc518xxzl 可免费领取本资料word完整版!

简介:

小学年级语文下册期末复习:词语积累

词语积累

第一单元  读读写写

    nuó  yí      zhēnɡ rónɡ      yóu  sī       chā  yānɡ       kū  ěi        jī   yè       xìnɡ  ér

 (          ) (           ) (          ) (           ) (          ) (          ) (          )

     yī  fān       kǎo  yàn     duàn  liàn     zhuǎn huà     yōu  yǎ        chì luǒ luǒ

 (          ) (          ) (           ) (           ) (         ) (                   )

    zhuān xīn zhì zhì           wú yuán wú ɡù             yǔ zhònɡ xīn chánɡ

 (                        )    (                       )   (                            )

    kuánɡ fēnɡ bào yǔ            bó bó shēnɡ jī               hán  dān  xué  bù

 (                         )    (                      )   (                             )

读读记记

    zhé lǐ        yīnɡ jùn       jīnɡ xiàn      fú   dù      huānɡ luàn    jiān nán      xuān huá

 (         ) (           ) (           ) (         ) (           ) (          ) (            )

    fù  hè        mào xiǎn      xiāo  shòu     jī mǐn      tánɡ huánɡ      mínɡ yì       bó  ruò

 (         ) (           ) (           ) (         ) (           ) (          ) (           )

   fù  yōnɡ       chà nà jiān       zuò wú xū xí         yì xiǎnɡ bù dào     jīnɡ xīn dònɡ pò

 (           ) (               ) (                ) (                    ) (                     )

   yǎnɡ zūn chǔ yōu

 (                         )

词语盘点  第二单元    读读写写

    là  yuè       chū xún       zhǎn lǎn      suàn  bàn     jiǎo  zi      fěi   cuì      zá  bàn

 (         ) (           ) (          ) (         ) (          ) (          ) (           )

   zhēn  zi        lì  zi         bào  zhú     fēnɡ zhēnɡ     yù  bèi      cǎi  pái      biān  pào

 (          ) (         ) (          ) (           ) (         ) (         ) (           )

    jié  rán         sì yuàn      cǎi  huì      ɡuànɡ miào huì       mài yá tánɡ        zǒu mǎ dēnɡ

 (          ) (           ) (          ) (                 ) (                ) (                 )

    línɡ qī bā suì       wàn xiànɡ ɡēnɡ xīn     zhānɡ dēnɡ jié cǎi

 (                   ) (                         ) (                          )

读读记记ww w.Xk b1.coM

   jù zhǒnɡ       miàn jù       jī  liú        fā  shì       kuànɡ  yě      bù  shī       bí  zǔ

(         ) (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) (          )

   róu shùn       yā  yì       dūn  hòu     kuā zhānɡ    miáo  shù      yǎn  yì       bù  jú

 (         ) (          ) (          ) (          ) (          ) (         ) (           )

    hé mù        kù  rè        jī’ánɡ      chōu xiànɡ   yùn  wèi       hōnɡ tánɡ dà xiào

 (         ) (          ) (          ) (          ) (          ) (                         )

   nénɡ ɡē shàn wǔ        bié wú suǒ qiú         fēnɡ yōnɡ ér zhì         pū tiān ɡài dì

 (                    ) (                      ) (                       ) (                      )

     sù rán qǐ jìnɡ         měi bù shènɡ shōu

 (                   ) (                         )

第三单元    读读写写

    shū  jí       hán  hu       jiān  ruì      chōu  tì       kǒnɡ bù      cū  bào        mó  ɡuǐ

(          ) (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) (           )

    féi pànɡ        kǔ xínɡ        cán bào          fěi  tú         jū  liú        wō tóu          bō  xuē

 (          )  (          )  (         )  (           )  (          )  (           ) (           )

  xīnɡ wànɡ     jiě  jiù       āi  sī         luàn pénɡ pénɡ      chuī shì yuán         sǐ dé qí suǒ

(          ) (          ) (          ) (                   ) (                  ) (                  )

   jīnɡ bīnɡ jiǎn zhènɡ        zhònɡ yú tài shān        qīnɡ yú hónɡ máo

(                             ) (                        )  (                         )

 读读记记

   zhàn dì         tū  jī       xiàn  rù       chōnɡ jǐnɡ      zǔ  jī        diǎn rán     xìnɡ mìnɡ

(         ) (         ) (          ) (             ) (          )  (         ) (          )

   jiāo  jí      shěn yuè     chén  shè       jí   qí       zhuàn  yǐ       ɡé  bì        sī  suǒ

(         ) (         ) (          ) (           ) (          ) (         ) (           )

  rè ténɡ ténɡ

(                   )

 第四单元    读读写写

   ɡuāi qiǎo      wéi  qún     yìnɡ bì      liè fènɡ       chú chuānɡ       jī’ è         lǐ  bài

(          ) (          ) (         ) (          ) (           ) (          ) (          )

  shēnɡ xiù    róu  zhòu      hūn’àn      mī fenɡ      sǒnɡ jiān         yī  lǚ        dú  dǎ

(          ) (          ) (          ) (          ) (            ) (           ) (          )

   piě  zuǐ       qī  fù       chōu  yē       xiá  zi       dònɡ jiānɡ     dòu  xiào     cuàn ɡuò

(          ) (          ) (          ) (          ) (            ) (           ) (          )

   ɡū   ér        dǎ  jiǎo       tián  mì        shènɡ dàn jié      hēi hū hū      xiào mī mī

(          ) (           ) (          ) (                 ) (            ) (               )

 读读记记

     wú  lài      xiōnɡ hàn     cǎn  bái      jiù yuán     dàn wànɡ      yōu  yù       qǐ  chū

  (        ) (           ) (          ) (          ) (          ) (          ) (            )

   kǔ  mèn      xiāo  jí     yóu shǒu hào xián    luò huānɡ ér táo       yú ɡuàn ér rù

 (        ) (          ) (                     ) (                    ) (                     )

   Mǎn  bù  zài  hū     tiān  yá  hǎi  jiǎo     wén  suǒ  wèi  wén     yǔ  shì  ɡé  jué

 (                      ) (                       ) (                      ) (                       )

 第五单元      读读写写

   fēn  xī     wán qiánɡ     qīn  shí       yǐn  tuì       fá  lì        rónɡ  yù     tóu  xián

 (         ) (         ) (           ) (           ) (           ) (          ) (           )

   juān zènɡ     dàn shēnɡ     xǐ  zǎo         jī  xiè      méi  ɡuī      lǐnɡ  yù    lǐ chénɡ bēi

 (          ) (         ) (          ) (          ) (          ) (          )(            )

    nì shí zhēn       zhuó yǒu chénɡ xiào      sī kōnɡ jiàn ɡuàn       wú dú yǒu ǒu    jiàn wēi zhī zhù

 (             )  (                        )  (                      )  (                    )  (                       ) 

读读记记

   ɡuī  lì       chánɡ shì     huǒ  jiàn       kǔn  bǎnɡ   cǎn  zhònɡ     chuān yuè    zhèn  fèn

(          ) (          ) (           ) (           ) (           ) (           ) (           )

  ɡuī  mó        xié  zuò      jīnɡ  xì        ɡài  kuò       pínɡ jià         pò  lì       biān  zào

(          ) (          ) (           ) (            ) (           ) (           ) (           )

qiánɡ diào    jiào  xùn        bó  dǎo        lùn  zhènɡ       quán  wēi       hù  nònɡ

(           ) (          ) (           ) (              ) (             ) (             )

chánɡ é bèn yuè      yán huánɡ zǐ sūn          jī láo chénɡ jí      fēnɡ huá zhènɡ mào

(                    ) (                       ) (                     ) (                        )

chū rén yì liào         mù dènɡ kǒu dāi        ráo yǒu qù wèi

(                    ) (                       ) (                     )

日积月累( 书P120 -121 )

bǎi liàn chénɡ ɡānɡ     fā fèn tú qiánɡ       jiān chí bù xiè     yínɡ nán ér shànɡ

(                      )  (                    )  (                    ) (                   )

jí sī ɡuǎnɡ yì           qún  cè qún  lì       ɡé ɡù dǐnɡ xīn      biāo  xīn  lì yì

(                     )  (                     )  (                    ) (                   )

dú chū xīn cái          jǔ  yī fǎn  sān        shí shì qiú shì       ɡè shū jǐ jiàn

(                     )  (                    )  (                     ) (                    )

 bù chǐ xià wèn        chù lèi pánɡ tōnɡ      jīnɡ yì qiú jīnɡ     ɡǔ wéi jīn yònɡ

(                     )  (                    )  (                     ) (                    )

shě  běn zhú  mò

(                       )